Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoánThông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo 01-02-2023 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Tải về
3 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Tải về
4 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Báo cáo quản trị 30-01-2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Tải về
5 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Thông báo 27-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Tải về
6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 17-01-2023

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 3/2023

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Nghị quyết - Biên bản 11-01-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Tải về
8 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 07-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
9 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 05-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
10 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yếtQuyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Thông báo 04-01-2023 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5